Tłumaczenia

Czym są tłumaczenia uwierzytelnione?

Tłumaczenia uwierzytelnione są bardzo ważną, ale i odpowiedzialną częścią zawodu tłumacza przysięgłego. Dokumentu przekładane w taki sposób z reguły są niezwykle istotnymi pismami, potrzebnymi do załatwienia przeróżnych spraw w urzędach, instytucjach, szkołach, uczelniach czy innych placówkach.

Zdarzają się sytuacje, gdy dokument musi posiadać moc prawną, aby został zakwalifikowany do danej sprawy. Co w sytuacji, gdy dodatkowo musi on zostać przełożony z jednego języka na drugi? W takiej sytuacji swoje zastosowanie znajdują się tłumaczenia uwierzytelnione. Najczęściej spotyka się je w przypadku następujących dokumentów:

 • Akty urodzenia

 • Akty małżeństwa

 • Akty zgonu

 • Dokumentu rejestracyjne samochodu sprowadzonego z zagranicy

 • Prawa jazdy

 • Dowody osobiste

 • Pełnomocnictwa

 • Akty notarialne

 • Certyfikaty

 • Świadectwa i dyplomy

 • Dokumenty potwierdzające prawo do wykonywania zawodu

Aby tłumaczony dokument mógł mieć moc prawną, musi być wykonany przez wykwalifikowanego tłumacza przysięgłego, działającego zgodnie z ustaleniami Ministra Sprawiedliwości. Dodatkowo taki tekst musi zostać opatrzony okrągłą pieczęcią tłumacza, wraz z jego podpisem oraz przypisanym numerem. W takiej sytuacji pismo czy jakikolwiek inny dokument uzyskuje pełnię praw, a dzięki tłumaczeniu uwierzytelnionemu możliwe jest jego wykorzystanie do wszystkich urzędowych celów.

Kwestie techniczne tłumaczenia uwierzytelnionego

W każdym pojedynczym przypadku, tłumacz przysięgły wykonujący tłumaczenie uwierzytelnione jest zobligowany do umieszczenia na dokumencie informacji, czy przełożenie tekstu
z jednego języka na drugi zostało dokonane na podstawie oryginału czy kopii. Jest to istotne w każdym przypadku, ponieważ niektóre urzędy, które wymagają przedstawienia przetłumaczonych dokumentów wymagają, aby dostarczony tekst był sporządzony na podstawie oryginalnego pisma.

Z uwagi na to, przed zleceniem tłumaczenia uwierzytelnionego, konieczne jest sprawdzenie wszystkich wymogów ze strony urzędu lub innej instytucji. Dzięki temu można zaoszczędzić czas
i pieniądze, a przede wszystkim uniknąć niepotrzebnej biurokracji.

Jak dostać tłumaczenie uwierzytelnione?

Większość tłumaczy świadcząca usługi z zakresu wykonywania tłumaczeń uwierzytelnionych, wykonuje je drogą elektroniczną. W takiej sytuacji wystarczy wysłać dany dokument w ustalonych formacie (np. .doc, .xls, .ppt, .html, .rtf, .txt, .pdf, .tiff lub .jpg). W zależności od ustaleń z osobą wykonującą przełożenie tekstu, czas realizacji może sięgać od kilku godzin do kilku dni.

Kto wykonuje tłumaczenia uwierzytelnione?

Ważne dokumenty i pisma sporządzane są jedynie przez tłumaczy przysięgłych. Warunki zdobycia praw do pełnienia tej funkcji ustala Ustawa z dnia 25 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego. W myśl Art. 2., może nim zostać osoba fizyczna, która:

 1. ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa;

 2. zna język polski;

 3. ma pełną zdolność do czynności prawnych;

 4. nie była karana za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego;

 5. ukończyła magisterskie studia wyższe na kierunku filologia lub ukończyła magisterskie studia wyższe na innym kierunku i studia podyplomowe w zakresie tłumaczenia, odpowiednie dla danego języka;

 6. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego
  na język obcy oraz z języka obcego na język polski, zwany dalej „egzaminem na tłumacza przysięgłego

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]