Tłumaczenia

Tłumaczenia kart charakterystyki

Tłumaczenia kart charakterystyki

Jak wykonać tłumaczenie kart charakterystyki substancji niebezpiecznych? Czy każdy może zrobić je na własną rękę? Okazuje się, że temat jest bardzo trudny. I nie sposób potraktować go jako kolejnego zwykłego artykułu. Bo tak naprawdę karta charakterystyki to jeden z najważniejszych dokumentów w obrocie międzynarodowym. Czym jest i do czego służy? Kto powinien ja tłumaczyć? Oto kilka słów w tej kwestii.

Karta substancji niebezpiecznej – czym jest?

Zanim przejdziemy do tematu tłumaczenia tego rodzaju dokumentu, warto wiedzieć czym on jest. Dlaczego jest tak ważny i jakie znaczenie ma w obrocie międzynarodowym. Otóż karta charakterystyki substancji niebezpiecznej, w skrócie MSDS (Material Safety Data Sheet) lub SDS to dokument, do którego posiadania zobowiązany jest każdy producent substancji chemicznych bądź podmiot wprowadzający na rynek takie substancje, w szczególności preparaty chemiczne. Wiele bowiem substancji i mieszanin chemicznych stwarza zagrożenie dla zdrowia i środowiska. Dlatego ich obrót obwarowany jest szczegółowymi i restrykcyjnymi przepisami. Dlatego jest to tak istotny dokument. Zgodnie z przepisami UE każdy producent i dystrybutor niebezpiecznych substancji lub mieszanin jest zobowiązany zaklasyfikować, oznakować i opakować substancje zgodnie z wymaganiami zanim zostaną one wprowadzone na dany rynek. I tu nie ma innej opcji. Jednym z wymogów jest natomiast przetłumaczenie karty charakterystyki na wszystkie języki urzędowe państw członkowskich, w których dana substancja wejdzie do obrotu. Sposób przegotowania karty charakterystyki obwarowany jest licznymi zasadami. Trudno się temu dziwić. W końcu na dany obszar wprowadzana jest substancja, która może zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu. Dodatkowo dokument ten musi zawierać podstawowe dane fizykochemiczne dotyczące składu substancji oraz informacje w zakresie postepowania w razie kontaktu z takim chemikalium. Co ważne jeszcze, kartę charakterystyki należy dostarczyć zanim dana substancja przekroczy granicę.

Warto przeczytać: Jak tłumaczyć plik językowy?

Wymogi unijnego prawa

Karta charakterystyki jest wymagana we wszystkich krajach Unii Europejskiej i poza nią. W Europejskim Obszarze Gospodarczym układ karty charakterystyki i jej niezbędną zawartość określa rozporządzenie WE nr 1907/2006 REACH, artykuł 31 rozporządzenia, załącznik II Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów. Karta charakterystyki zgodna z REACH zawiera datę sporządzenia, datę jej aktualizacji, numer wersji i aż 16 sekcji obowiązkowych. W nich znajdziemy konkretnie wypunktowane kwestie, które muszą znaleźć się w tym dokumencie. Rozporządzenie REACH to najważniejszy akt prawny regulujący kwestię tworzenia kart charakterystyki. To tu znajdziemy informacje dotyczące bezpieczeństwa postępowania, sposób oznakowania substancji czy dane o potencjalnych zagrożeniach. Dlatego ten dokument jest tak niezwykle istotny. A co ważne, także i jego tłumaczenie musi spełniać wymogi prawne. W przeciwnym wypadku taka substancja może skazić środowisko i narazić życie i zdrowie użytkowników. Z tego rodzaju substancjami należy postępować niezwykle ostrożnie i precyzyjnie. Dlatego tak ważny jest poprawny przekład karty charakterystyki. Gdzie go wykonać? Na pewno nie na własną rękę, a w biurze tłumaczeń.

Tłumaczenie kart charakterystyki SDS

Każda karta charakterystyki powinna zostać przetłumaczona. I co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Tego rodzaju tłumaczenia stanowią narzędzie służące do przekazywania dalszym użytkownikom stanowiącym kolejne ogniwa w łańcuchu dostaw niezbędnych informacji na temat chemikalium i transportu substancji. I każdy klient musi otrzymać ten dokument bezpośrednio od dostawcy. Tym bardziej jest to istotne w obliczu zmieniających się przepisów. Tłumaczenie tego rodzaju dokumentu musi być wykonane prawidłowo. Tylko bezbłędne tłumaczenie, w oparciu o przepisy prawne dotyczące tych dokumentów dają gwarancję zgodności z przepisami.

Tłumaczenie kart charakterystyki wymaga od tłumacza znajomości prawa i technicznej terminologii. Dlatego nawet znając język obcy nie powinno się ich tłumaczyć samodzielnie. Niedokładne tłumaczenie albo po prostu błędne nie tylko naraża zdrowie i życie konsumentów, ale i reputację producenta. Dlatego karty charakterystyk są tłumaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami UE. Wykonujemy tłumaczenia kart charakterystyki na najwyższym poziomie, spełniającym wszelkie wymagania. Doskonale wiemy jak ważne jest odpowiednio zastosowana i spójna terminologia. Dlatego wszystkie nasze tłumaczenia techniczne w tym zakresie spełniają także wymogi dyrektywy i zawierają zwroty zgodne z klasyfikacją rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin – CLP. Stosowane przez naszych tłumaczy zwroty H i P, których użycia wymagają tłumaczenia kart charakterystyki. Tylko profesjonalne tłumaczenie tego rodzaju dokumentów pozwala na uzyskanie odpowiedniej formy i z uwzględnieniem specjalistycznego słownictwa. Zapewniamy poprawne i w pełni zgodne z wymogami prawnymi tłumaczenia. Także w przypadku konieczności uwierzytelnienia tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego. Dlatego zalet ze współpracy z biurem nie sposób nie docenić. Tym bardziej że profesjonalne biura tłumaczeń technicznych na bieżąco śledzą zmiany w przepisach. Dzięki temu mamy pewność, że każdy przekład jest wykonany na podstawie aktualnych wymogów prawnych.

Tłumaczenia kart charakterystyki to naprawdę jedne z najtrudniejszych tłumaczeń. Konieczność dostosowania słownictwa, użycia odpowiedniej terminologii i spójność treści to wszystko sprawia, że tego rodzaju przekładem zajmują się wyłącznie doświadczeni tłumacze. Dlatego powierzenie realizacji tłumaczenia do dobrego biura powinno być standardem. Od tego bowiem może zależeć bezpieczeństwo człowieka i środowiska naturalnego.

Może Cię także zainteresować:

 

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]