Edukacja Tłumaczenia

Jak sporządzać tłumaczenia poświadczone dokumentów?

Sporządzanie tłumaczeń poświadczonych to niezwykle odpowiedzialny i ważny proces. Wszelkie czynności podejmowane przez tłumacza podczas przekładu są ściśle sprecyzowane przez przepisy prawa. Aby przekład uwierzytelniony był sporządzony prawidłowo, tłumacz przysięgły musi przestrzegać ściśle określonych zasad. Wymagają tego przepisy, ale także wytyczne dotyczące samego zawodu tłumacza przysięgłego. Jak sporządzać tłumaczenia poświadczone dokumentów? Przede wszystkim warto znać regulacje prawne z tego zakresu oraz posiłkować się fachową literaturą. Ogromny formalizm, skomplikowane treści dokumentów, które są przekazywane do tłumaczeń uwierzytelnionych wymagają od tłumacza wyjątkowego zaangażowania w przekład i wybitnego doświadczenia.

Tłumacz przysięgły zajmuje się przede wszystkim przekładem trudnych merytorycznie treści. To najczęściej dokumenty prawne, sądowe, akty notarialne, teksty medyczne czy umowy handlowe. Od poprawności przekładu zależy byt prawny tych dokumentów. Dlatego tak ważna jest znajomość zasad ich tłumaczenia. Poznajmy dziś tajniki sporządzania tłumaczeń poświadczonych dokumentów.

Przepisy prawa dotyczące sporządzania poświadczonego tłumaczenia dokumentu

Przede wszystkim warto wiedzieć, kto może sporządzać tłumaczenia poświadczone dokumentów. To tłumacz przysięgły danego języka obcego. Zasady wykonywania zawodu i zakres obowiązków tłumacza przysięgłego jest ściśle określony przepisami prawa. Najważniejszym aktem prawnym określającym zasady sporządzania tłumaczeń poświadczonych dokumentów jest ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego. Zgodnie z art. 13 powołanej ustawy tłumacz przysięgły uprawniony jest do:

  • sporządzania i poświadczania tłumaczeń z języka obcego na język polski, z języka polskiego na język obcy, a także do sprawdzania i poświadczania tłumaczeń w tym zakresie, sporządzonych przez inne osoby;
  • sporządzania poświadczonych odpisów pism w języku obcym, sprawdzania i poświadczania odpisów pism, sporządzonych w danym języku obcym przez inne osoby;
  • dokonywania tłumaczenia ustnego.

Jak widać zakres uprawnień i obowiązków tłumacza przysięgłego jest bardzo szeroki.

Warto przeczytać: Język francuski na mapie świata

Jak prawidłowo sporządzać tłumaczenia poświadczone dokumentów?

Aby tłumaczenie uwierzytelnione było poprawne i ważne, należy znać wszystkie wymagania, którym powinno ono sprostać. Zasady sporządzania tłumaczeń poświadczonych wynikają również z ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. Zgodnie z nią, aby tłumaczenie poświadczone było poprawne, muszą być spełnione określone wymogi formalne. Jakie? Oto najważniejsze zasady dla sporządzania tłumaczeń poświadczonych dokumentów.

Przede wszystkim każde tłumaczenie poświadczone musi być opatrzone pieczęcią tłumacza i jego podpisem. Co istotne, na każdym z wykonanych przekładów tłumacz przysięgły musi stosować ten sam podpis, zgodny ze wzorem podpisu. Na okrągłej, tzw. suchej pieczęci znajduje się godło państwowe, imię i nazwisko tłumacza, wskazanie języka obcego z jego specjalizacji oraz numer wpisu na liście tłumaczy przysięgłych. Tę ostatnią prowadzi Minister Sprawiedliwości.

Następną istotną rzeczą jest umieszczenie na kolejnych stronach dokumentu odcisku pieczęci i podpisu tłumacza. Na końcu dokumentu zaś, pod klauzulą poświadczającą zgodność dokumentu z tekstem oryginalnym tłumacz również składa odcisk pieczęci i własnoręczny podpis. Co ogromnie istotne, wszystkie podpisy umieszczone na dokumencie muszą być oryginalne, własnoręczne. Nie można stawiać pieczątek imiennych ani firmowych. Może to bowiem deklasować taki przekład.

Jak sporządzać tłumaczenia poświadczone dokumentów – najważniejsza literatura

Aby tłumacz przysięgły potrafił prawidłowo sporządzić tłumaczenie poświadczone dokumentów, musi mieć niezbędną wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. Najlepiej zdobywa się je podczas pracy. Każdemu początkującemu tłumaczowi przysięgłemu wykonanie poprawnego tłumaczenia poświadczonego może sprawić nie lada kłopot. Dlatego warto korzystać ze sprawdzonych publikacji i fachowej literatury w tym zakresie. Jakie są najlepsze książki w temacie sporządzania tłumaczeń poświadczonych? Oto jedna z nich.

Doskonałą bazą wiedzy dla kandydatów do zawodu jak i praktykujących tłumaczy przysięgłych jest pozycja: „Jak sporządzać tłumaczenia poświadczone dokumentów?/ Wie fertigt man beglaubigte Übersetzungen von Urkunden an?”. Jej pełny tytuł to: „Jak sporządzać tłumaczenia poświadczone dokumentów? : przekłady tekstów z wyboru polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych z komentarzem = Wie fertigt man beglaubigte Übersetzungen von Urkunden an? : kommentierte Übersetzungen zu den Texten aus der Auswahl polnischer und deutscher Dokumente für Translationsübungen”. Jej autorami są Karsten Dahlmanns i Artur Dariusz Kubacki. Pozycja pochodzi z oferty Wydawnictwa Biuro Tłumaczeń KUBART. Książka zawiera 170 dokumentów polskich i niemieckich, w tym szereg dokumentów tłumaczonych przez tłumaczy przysięgłych niemieckiego. Wśród przykładów znajdziemy opis dokumentów metrykalnych takich jak akty stanu cywilnego oraz aktów notarialnych, dokumentów policyjnych, szkolnych, sądowych, księgowo – podatkowych i medycznych, jak również z zakresu prawa pracy i i szereg innych. Znajdziemy w niej także metodologię i zasady sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych. Książka zawiera także komentarze w 460 przypisach w zakresie alternatywnych rozwiązań translacyjnych. Doskonała literatura.

Jak sporządzać tłumaczenia poświadczone dokumentów – wymogi formalne

Bez wątpienia postać dokumentu poświadczonego ma istotne znaczenie dla jego ważności. Dlatego tego typu tłumaczenia, aby były poprawne, muszą spełniać określone wymagania formalne. Otóż, zgodnie z przepisami prawa, tłumaczenie uwierzytelnione powinno mieć formę pisemną w postaci elektronicznej lub papierowej. Tłumaczenie w formie papierowej zawiera formułę poświadczająca, która umieszczona jest na końcu dokumentu. Pod nią tłumacz składa własnoręczny podpis zgodny ze wzorem oraz odcisk okrągłej, suchej pieczęci. Jeśli do tłumaczenia dołączona jest kopia dokumentu źródłowego, tłumacz może opatrzyć ją parafą oraz pieczęcią inną niż okrągła oraz zamieścić numer repertorium. Tłumaczenie uwierzytelnione w formie elektronicznej zawiera klauzulę poświadczająca. Podpis tłumacz składa za pomocą podpisu kwalifikowanego. Przetłumaczony tekst bez opatrzenia go podpisem kwalifikowanym nie spełnia wymagań stawianych tłumaczeniu przysięgłemu. Nie ma tez wartości prawnej.

Każdy tłumacz przysięgły musi znać zasady sporządzania tłumaczeń poświadczonych dokumentów. To niezwykle istotny element pracy. Dlatego tak ważne jest w procesie przekładu uwierzytelnionego precyzyjne stosowanie zasad dotyczących tego rodzaju tłumaczeń. Od ich zachowania zależy bowiem wartość i moc prawną przełożonego dokumentu.

Może Cię także zainteresować:

 

 

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]